Цените на сите производи од www.krs.mk се во денари и вклучен ДДВ.
Секој купувач најпрвин мора да се регистрира за да може да биде остварена нарачката. По завршувањето на нарачката ќе биде испратен e-mail на наведената адреса од страна на купувачот, за потврда на нарачката.

Доставата   се наплаќа 160 ден. за пратки под 10кг за пратки над 10 кг постојат дополнителни трошоци, кои се пресметуваат засебно за секоја нарачка и за кои купувачот навремено се известува, информира и дава согласност.

Купувањето може да се оствари со следните платежни картички од сите банки: Visa; Visa Electron; Mastercard; Maestro (само доколку има CVV2/CVC код на позадината од картичката) како и сите картички издадени од домашни банки а кои се поддржани од КаСис (Интернационален Картичен Систем АД) а наплатата се извршува преку нашиот партнер А.Д. Стопанска Банка-Скопје и КаСис.

Испораката на производот се врши на наведената адреса за испорака од страна на купувачот. Сите производи се испорачуваат во определениот рок и услови кои ги одбрал купувачот при правењето нарачка. Секој купувач е должен при испорака на производот да го провери за евентуални оштетувања при транспорт, а доколку е поголема пратка да провери дали некој производ недостасува.
Доколку производот е испорачан оштетен, или одреден производ недостасува од нарачката, купувачот треба да не информира веднаш за брзо да се исправи направената грешка.

Во случај купувачот да сака да го врати производот не по наша вина или вина на доставувачот и сака да му се врати сумата на производот, тогаш од крајниот износ на производот двојно ќе биде одбиен трошокот за достава кој варира согласно со тежината на производот.

Доколку купувачот сака да го замени производот, должен е да го чува неоштетен, неотпакуван и неупотребуван заедно со сите приложени документи .